Algemene factuurvoorwaarden

De Opdracht
 • Door opdracht te geven een prestatie uit te voeren aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden.
 • ICT Benelux BV behoudt zich evenwel het recht voor per individueel contract bijkomende algemene voorwaarden toe te voegen.
 • Alle bestekken van ICT Benelux BV zijn geldig gedurende 1 maand na datum van verzending. Enkel bestekken getekend door personen met handtekeningsbevoegdheid kunnen ICT Benelux BV verbinden t.o.v. derden.
 • Elke opdracht voor het leveren van een prestatie wordt slechts definitief na ondertekening en terugzending van de bestelbon van de uit te voeren prestaties.
 • Bij annulatie van de ondertekende bestelbon door de klant, om welke reden dan ook, behoudt ICT Benelux BV de voorschotten ten titel van schadevergoeding. In voorkomend geval is de klant aan ICT Benelux BV een forfaitaire vergoeding van minstens 60 % van de afgesproken prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Bovendien behoudt ICT Benelux BV zich het recht voor vergoeding te vorderen van de effectieve schade die voortvloeit uit de annulatie.
 • Al de bestekken worden op basis van de door de klant gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt ICT Benelux BV zich het recht voor om een aanvullende prijsberekening voor de bijkomende prestaties op te stellen.
 
Prijzen
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de prestaties op datum van de levering.
 
Overhandiging van de bestelde prestaties
 • Het ophalen en leveren van het voertuig, teneinde de bestelling uit te voeren, worden in alle gevallen verricht op risico van de klant. De aan ICT Benelux BV toevertrouwde voertuigen worden steeds door haar personeel bestuurd onder volle verantwoordelijkheid van de klant.
 • Heirkracht en overmacht geven ICT Benelux BV het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst en/of ondertekende bestelbon of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
 
Verhaal
 • Enkel klachten die per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de vijf ( 5 ) dagen na verzending van de factuur m.b.t. de in de bestelbon omschreven prestaties, en die zeer gedetailleerd en precies worden omschreven, kunnen in aanmerking genomen worden.
 • Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de uitvoering zonder toestemming van ICT Benelux BV of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van ICT Benelux BV.
 
Betaling
 • Elke prestatie moet uitgevoerd worden tegen contante betaling bij levering, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 • Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van ICT Benelux BV.
 • ICT Benelux BV behoudt zich het recht voor een bankgarantie te eisen vooraleer betalingsmodaliteiten worden toegekend.
 • Bij niet betaling van de facturen binnen de vooropgestelde termijnen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn van3 % per maand, tot op de datum van de daadwerkelijke betaling.
 • Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, verhoogt worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, onafgezien van de eventuele gerechts-, of invorderingskosten.
 • Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet vervallen facturen met zich mee.
 
Eigendomsvoorbehoud
 • Bij afwijking van het Nederlands recht wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van alle facturen.
 
Einde van de overeenkomst
 • Indien de klant, na uitvoering van de bestelling van ICT Benelux BV weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behoudt ICT Benelux BV. zich het recht voor, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling hieromtrent, de uitvoering van de overeenkomst in rechte te vorderen of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. In dit laatste geval zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de overeengekomen verkoopprijs.
 • Indien de klant in gebreke blijft een factuur op de vervaldag te betalen, of indien zou blijken dat de klant insolvabel is, heeft ICT Benelux BV het recht, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een prestatie, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, ontbonden te verklaren of bijkomende garanties te eisen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenissen van de klant.
 
Toepasselijk recht
 • Enkel het Nederlands recht is van toepassing op onderhavige factuurvoorwaarden en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien.
 
Bevoegde rechtbank
 • Alle geschillen waartoe de huidige factuurvoorwaarden aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Eindhoven. Voor waardeerbare betwistingen onder de 2.500,00 euro zal de rechtbank van het kanton Eindhoven bevoegd zijn.